nǐhǎo ma     吗?

nǐhǎo manǐhǎo ma

    你 好  吗? 你好  吗?                                             How are you?

    wǒ hěnhàohěnhào hěnhào 

    我   很    好。 很    好! 很     好!                            I am fine.   I am fine.

    nǐhǎo manǐhǎo ma

    你好   吗?你好  吗?                                          How are you?  How are you?

    wǒ hái hàohái hào hái hào 

    我  还   好。还  好!  还  好!                                   I am okay, I am 

    la la la la la .........             hái hào ma

    啦啦啦啦啦,啦啦啦啦啦,你   好   吗?                 How are you?

    la la la la la .........            wǒ hěnhào

    啦啦啦啦啦,啦啦啦啦啦,我   很    好。               I am fine.

    nǐhǎo ma wǒ hěnhào

    你好   吗?我 很    好。                                        How are you?  I am fine.